Over ons

Missie

Family Works B.V. biedt woonzorg op een vraaggestuurde manier in een kleinschalige setting, waardoor bewoners zich thuis en veilig voelen, centraal staan en daardoor optimaal de kans krijgen zich te ontwikkelen.

Wij zetten ons in om de mensen in het woonhuis de best mogelijke zorg passend bij de cliënt te bieden. Hiervoor is het van belang dat bewoners zich zoveel mogelijk thuis voelen bij Family Works B.V. Om dit te bereiken gaan we uit van de kracht van kleinschaligheid, betrokkenheid en korte lijnen in het zorghuis en met belangrijke derden. Continuïteit in begeleiding en bewoners dragen bij aan de veiligheid en doordat de bewoner en begeleider contact aangaan worden signalen en behoeften snel opgepakt.

Mensen met een zorgvraag zien wij bovenal als individu en krijgen volop de ruimte om zichzelf te zijn en te ontwikkelen.  Dit maakt ook dat wij ons niet richten op één specifieke doelgroep, maar op de persoon in zijn of haar geheel.

Visie

Family Works B.V. wil kwaliteit van zorg continu verbeteren en deze meetbaar maken, groeien en de plaats bieden in een veilige, huiselijke setting aan negen cliënten (jeugdigen en volwassenen), elk in hun eigen vleugel en het bijgebouw. Daarnaast wil Family Works B.V. voor haar personeel een goed werkgever zijn door continuïteit en stabiliteit te waarborgen voor cliënten waarbij professionele samenwerking binnen een veilig klimaat immer het uitgangspunt is.

In- en uitsluitingscriteria

Om de best mogelijke zorg te verlenen, proberen wij een wenselijke samenstelling van onze groepen te creëren. Een samenstelling, die voor de cliënt aangenaam en veilig is en waarbinnen wij onze professie kunnen uitoefenen.

Dit wil zeggen dat wij bepaalde cliënten wel en niet kunnen plaatsen binnen onze organisatie. Daarom hanteren wij in- en uitsluitingscriteria voorafgaand aan de plaatsing. Bij de aanmelding of uit de intake wordt duidelijk of cliënten wel of niet passen in de groep waarbinnen wij zorg bieden.

Insluitingscriteria

De volgende cliënten komen in aanmerking voor zorg bij Family Works B.V.: cliënten die aansluiting ervaren met de huidige groep en begeleiders, en passen bij onze instellingsvisie. Wij werken bewust aan activering van de cliënt: alle cliënten hebben daarom een vorm van dagbesteding of werk.

Algemene uitsluitingscriteria

Cliënten die wij niet de zorg kunnen bieden die zij nodig hebben en dus niet geplaatst kunnen worden in onze woongroep zijn cliënten waar sprake is van:

  • Verpleegkundige zorg (met dien verstande dat wij waar mogelijk zullen onderzoeken of verpleegkundige zorg geboden kan worden door ons personeel te bekwamen of een thuiszorgorganisatie in te schakelen voor deze zorg),
  • Wegloopgedrag,
  • Vertonen van suïcidaal gedrag,
  • Claimend gedrag zodat 1-op-1 begeleiding nodig is
  • Actuele (soft)drugs- en/of alcoholverslaving,
  • Zintuiglijke beperkingen als doof zijn, blind zijn, of doofblind zijn
 • Psychoses,
  • Agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor de groep,
  • Opname onder dwang, cliënten die vallen onder de Wet BOPZ (Bijzondere Opname Psychiatrisch Ziekenhuis), of op termijn de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg of Wet zorg en dwang)
 • Ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.

Er zijn andere organisaties die zijn uitgerust om mensen met deze specifieke hulpvragen op een verantwoorde manier te kunnen helpen.