Over ons

Missie

Family Works B.V. biedt woonplekken en dagbesteding op een vraaggestuurde manier in een kleinschalige setting, waardoor bewoners zich thuis en veilig voelen, centraal staan en daardoor optimaal de kans krijgen zich te ontwikkelen.

Wij zetten ons in om de mensen de best mogelijke passende begeleiding te bieden. Hiervoor is het van belang dat bewoners zich zoveel mogelijk thuis voelen bij Family Works B.V. Om dit te bereiken gaan we uit van de kracht van kleinschaligheid, betrokkenheid en korte lijnen in het zorghuis en met belangrijke derden. Continuïteit in begeleiding en bewoners dragen bij aan de veiligheid en doordat de bewoner en begeleider contact aangaan worden signalen en behoeften snel opgepakt.

Mensen met een zorgvraag zien wij bovenal als individu en krijgen volop de ruimte om zichzelf te zijn en te ontwikkelen.  Dit maakt ook dat wij ons niet richten op één specifieke doelgroep, maar op de persoon in zijn of haar geheel.

Visie

Family Works B.V. wil kwaliteit van zorg continu verbeteren en deze meetbaar maken, groeien en de plaats bieden in een veilige, huiselijke setting aan negen cliënten (jeugdigen en volwassenen), elk in hun eigen vleugel en het bijgebouw. Daarnaast wil Family Works B.V. voor haar personeel een goed werkgever zijn door continuïteit en stabiliteit te waarborgen voor cliënten waarbij professionele samenwerking binnen een veilig klimaat immer het uitgangspunt is.

In- en uitsluitingscriteria

Om de best mogelijke zorg te verlenen, proberen wij een wenselijke samenstelling van onze groepen te creëren. Een samenstelling, die voor de cliënt aangenaam en veilig is en waarbinnen wij onze professie kunnen uitoefenen.

Dit wil zeggen dat wij bepaalde cliënten wel en niet kunnen plaatsen binnen onze organisatie. Daarom hanteren wij in- en uitsluitingscriteria voorafgaand aan de plaatsing. Bij de aanmelding of uit de intake wordt duidelijk of cliënten wel of niet passen in de groep waarbinnen wij zorg bieden.

Inclusiecriteria

De volgende cliënten komen in aanmerking voor zorg bij Family Works B.V.: Cliënten die aansluiting ervaren met de huidige groep en begeleiders, en passen bij onze organisatievisie. Wij werken bewust aan activering van de cliënt: alle cliënten hebben daarom een vorm van dagbesteding of werk.

Algemene exclusiecriteria

Cliënten die wij niet de zorg kunnen bieden die zij nodig hebben en dus niet kunnen plaatsen zijn cliënten waar sprake is van.

 • complete overname van ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen);
 • verpleegkundige zorg (met dien verstande dat wij waar mogelijk zullen onderzoeken of verpleegkundige zorg geboden kan worden door ons personeel te bekwamen of een thuiszorgorganisatie in te schakelen voor deze zorg);
 • totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon;
 • wegloopgedrag;
 • vertonen van suïcidaal gedrag;
 • actuele (soft)drugs- en/of alcoholverslaving;
 • zintuigelijke beperkingen als doof zijn, blind zijn, of doofblind zijn;
 • florerende psychoses;
 • agressieproblemen of seksueel ongewenst gedragingen die onveilig zijn voor de groep;
 • het verlenen van onvrijwillige zorg (zoals gedefinieerd in de Wet zorg en dwang en Wet verplichte GGZ).
 • ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist.

De situatie van cliënten kan veranderen op het moment dat ze bij Family Works in zorg zijn. Wanneer cliënten op basis van onze exclusiecriteria uitgesloten zouden moeten worden van onze zorg, gaan wij samen met de cliënt en diens vertegenwoordiger op zoek naar een plek waar de gewenste zorg voor de cliënt wel geboden kan worden.