Privacyverklaring

PRIVACY VERKLARING Family Works versie 2018-1

Met deze privacy verklaring leggen we uit hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. Family Works B.V. respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt of anderszins worden verkregen vertrouwelijk worden behandeld. Persoonsgegevens worden door ons altijd zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doeleinden voor de verwerking

Family Works B.V. verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, haar dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Uitsluitend voor de volgende doeleinden worden de genoemde persoonsgegevens verwerkt:

         Het leveren van zorg en van diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst;

         Het incasseren van overeengekomen vergoedingen;

         Het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;

         Het uitvoeren van marketing- en communicatieactiviteiten;

         Voor werving en selectie (sollicitatie) doeleinden.

Family Works B.V. verwerkt persoonsgegevens, omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, of via openbare bronnen bekend zijn geworden. Family Works B.V. verwerkt persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

         wettelijke verplichting;

         uitvoering van een overeenkomst;

         verkregen toestemming van betrokkene(n);

         gerechtvaardigd belang.

Het delen van uw gegevens

Family Works B.V. deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover dit noodzakelijk is voor de gevraagde dienstverlening en alleen op basis van de hiervoor genoemde doeleinden. Daarnaast verstrekt Family Works B.V. de persoonsgegevens aan een derde partij, zoals bijvoorbeeld een toezichthouder of een andere instantie met openbaar gezag, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Wanneer wij persoonsgegevens aan een derde verstrekken, sluiten we altijd met deze derde een verwerkersovereenkomst zodat uitgesloten wordt dat de persoonsgegevens voor andere doeleinden worden gebruikt of niet goed worden beveiligd. Ook komen wij hierin overeen dat de persoonsgegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor uitvoering van het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen.

Beveiliging

Family Works B.V. hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Zo zorgen wij er voor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de persoonsgegevens en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Bewaartermijn

Family Works B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking. Indien wet- en regelgeving een langere bewaartermijn voorschrijven wordt deze termijn gehanteerd.

Rechten van betrokkenen

Voor het indienen van een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van persoonsgegevens of intrekking van een eerder gegeven toestemming, kunt u gebruikmaken van onderstaande contactgegevens. Family Works B.V. neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor Family Works B.V. aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de wettelijke bewaartermijnen.

Wijziging privacy verklaring

Wij houden ons het recht voor deze privacy verklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Dit doen wij uiteraard alleen als dit noodzakelijk is ter bescherming van uw en onze belangen. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website. Hierop is altijd de meest recente versie van onze privacy verklaring te vinden.

Vragen of opmerkingen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacy verklaring, en voor verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van persoonsgegevens  kunt u contact opnemen met: Karin Ottens: karinottens@familyworks.nl.